Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“Еко Конференция 2019

С цел да се популяризира и провокира екологичното мислене сред ученици и студенти за 3та поредна година Ви каним да вземете участие в

Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

Конференцията ще се проведе на 20-22 Март 2019 г. в Културен център „Морско казино” - гр. Бургас, зала „Георги Баев” с участие на ученици, студенти, учители и преподаватели. За участие, моля изтеглете, попълнете и изпратете на имейл заявка за участие в срок до 10 Март 2019 г. Участниците трябва да подготвят доклад, който може да бъде изложен чрез презентация или постер.

Списък на наградените в 3тата екологична конференция "Да мислим екологично за бъдещето"

Програма на конференцията

Запазваме си правото да променяме програмата при необходимост. Препоръчително е да проверявате сайта ни за такива промени.

Участието в Конференцията е без такса за правоучастие.

Рефератът/научното съобщение могат да бъдат в някое от следните Тематични направления

 • Ролята на сътрудничеството в опазването околната среда;
 • Устойчиви и екологично чисти технологии;
 • Алтернативните енергийни източници за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива;
 • Биогорива;
 • Метеорология и хидрология
 • Спътников мониторинг върху околната среда;
 • Защитени територии;
 • Биологично разнообразие;
 • Екологичен мониторинг;
 • Мониторинг на храните;
 • Управление на екологичните проекти;
 • Екология на селското стопанство и промишленостга;
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
 • Управление и рециклиране на отпадъци;
 • Обработка на отпадъците (заводи, сметища);

Докладите трябва да бъдат предадени в деня на конференцияна на електронен носител. Те ще бъдат събрани в електронен сборник, който ще се предоставя на желаещите.Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили ще бъдат връчени грамоти и материални награди. За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи могат да участват в класирането за специалностите „Екология и опазване на околната среда" (редовно или задочно обучение) или „Екология и екологичен мениджмънт“ (редовно обучение).

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 12 / 01.09.2016 г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, получават удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит срещу такса от 20.00 лева.

Формуляр за участие в конференция

Заявление за квалификационни кредити

Председател на Организационния комитет

доц. д-р Александър Димитров

тел. 0888 886 448

Организационен секретар

гл. ас. д-р Никола Тодоров

тел. 0886 054 523

Със съдействието на: