Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“Акредитация

Катедра “Екология и опазване на околната среда” е получила акредитация във 3 последователни програмни акредитации от Националната агенция за оценяване и акредитация - през 2002, 2007 и 2013 г. На последната програмна акредитация за обучение по образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” е получена отлична оценка и максимален срок от 6 години валидност на акредитацията.

Основна цел на обучението е да се подготвят еколози , които да осъществяват различни дейности в производствената и непроизводствената сфера на обществения живот, в това число в производствени предприятия, в научно-изследователски и проектантски институти, конструкторски бюра и др. Те се подготвят да заемат ръководни длъжности на различни нива в системата на Министерството на околната среда и водите, местните и държавните органи за управление, фирми в сферата на производството и услугите и др. Обучението се базира на фундаменталната и специална подготовка, получени в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър".